Home » ไม่มีหมวดหมู่ » การปนเปื้อนในน้ำ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • การปนเปื้อนในน้ำ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  การปนเปื้อนในน้ำ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

  การปนเปื้อนในน้ำจะแบ่งออกเป็น 4 ชนิด

  1. สารแขวนลอย ( ทั้งอินทรีย์ และ อนินทรีย์ )
  2. สารละลาย( ทั้งอินทรีย์ และ อนินทรีย์ )
  3. ก๊าซละลาย
  4. สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

  ทั้งนี้จะขอพูดถึง สารประกอบอินทรีย์ในน้ำก่อนนะครับ

  สารประกอบอินทรีย์ในน้ำ

  เมื่อเราพูดถึงสิ่งปนเปื้อนในน้ำ เรามักจะนึกถึงตะกอน ความขุ่น ความกระด้างของน้ำ โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม เป็นต้น คราวนี้จะพูดถึงสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำในรูปของสารอินทรีย์ที่ละลายปนเปื้อนในน้ำ ไม่รวมอินทรีย์สารที่เป็นสารแขวนลอยและคราบน้ำมัน

  สารอินทรีย์ที่ละลายปนเปื้อนในน้ำ พอสรุปแหล่งที่มาได้ 3 ทางคือ

  1. สารอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียสารซากพืชซากสัตว์ในธรรมชาติ เกิดเป็นสารอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กจนสามารถละลายน้ำได้ เช่น สารกลุ่มฮิวมิก (Humic acid) และฟลูวิก (Fluvic acid) ซึ่งสารทั้งสองนี้ยังมีส่วนทำให้เกิดสีในน้ำ (สีน้ำตาลอ่อนหรือสีชา)
  2. สารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น ซึ่งจุลินทรีย์ประกอบด้วยโปรโตซัว แบคทีเรีย เชื้อรา และสาหร่ายเซลเดียว สารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนี้อาจละลายปนเปื้อนมากับน้ำโดยตรง หรือเกิดจากซากจุลินทรีย์ถูกย่อยสลายทำให้สารอินทรีย์ที่อยู่ภายในเซลละลายปนมากับน้ำ ตัวอย่าง เช่น สารกลุ่มไมโครซีสติน (Microcytin) ที่เกิดจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวชื่อ Microcytin aeruginose  ซึ่งสารกลุ่มนี้บางตัวเป็นสารพิษ สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวชื่อโอเซียลาโตเรีย ลิโมสา Oseillatoria limosa จะผลิตสารกลุ่มที่เกิดจากการเผาผลาญในเซลของสาร Methylisorneol ซึ่งเป็นสารที่ทำให้น้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นต้น
  3. สารอินทรีย์ที่เกิดจากชุมชน กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการขับถ่าย ชำระร่างกายของมนุษย์มีส่วนทำให้มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนไปกันน้ำได้ รวมทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเป็นต้น
  4. สารอินทรีย์ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบปรับสภาพน้ำ เช่น สารเร่งการตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ซึ่งมักจะมีสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ไม่อาจย่อยสลายได้ ตลอดจนซากจุลินทรีย์หลงเหลือปนเปื้อนในน้ำที่ผ่านระบบบำบัด เมื่อผ่านระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนอาจทำให้สารเหล่านี้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย เช่น ทำให้เกิดสารในกลุ่มไตรเฮโรมีเทน (Trihalomethanes) หรือ THM ซึ่งเป็นสารที่เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง

  จากแหล่งที่มาของการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในน้ำ พบว่าแหล่งที่1 คือสารอินทรีย์ที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์เป็นปัจจัยหลัก ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในน้ำธรรมชาติที่เรียกว่า Natural organic matter (NOM) แต่ถ้าพิจารณาตามความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำแต่ละแหล่ง พบว่าในน้ำเสียชุมชนมีปริมาณความเข้มข้นของสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูงที่สุด ดังแผนภูมิ

  เนื่องจากสารอินทรีย์เป็นสารที่มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก บางทีเราเรียกว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดังนั้นในการวัดหาปริมาณของสารอินทรีย์ว่าละลายอยู่ในน้ำมากหรือน้อยจะเป็นจำนวนคาร์บอนที่มีทั้งหมดในน้ำหรือ Total organic carbon : TOC ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (โดยไม่นับรวมคาร์บอนของสารประกอบอนินทรีย์หรือในรูปคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต) ถ้าสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของธาตุในหมู่7 ในตารางธาตุ หรือธาตุในกลุ่มเดียวกับคลอรีน ได้แก่ ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีน แอสเตตีน ซึ่งเรียกว่า กลุ่มธาตุเฮโลเจน(Halogen) จะวัดในรูปของ TOX (Total organic halogen) สารในกลุ่มTOX มักจะมีความเป็นพิษอยู่หลายชนิด สารอินทรีย์ที่ละลายปนเปื้อนในน้ำถ้าเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย บางครั้งอาจเรียกว่า สารอินทรีย์ระเหย VOC (Volatile organic compound) ความเป็นพิษของสารกลุ่ม TOX หรือสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำในรูป TOC ขึ้นอยู่กับชนิดของสารซึ่งบางชนิดอาจมีพิษบางชนิดอาจไม่มีพิษ  ต้องทำการพิจารณาเป็นการเฉพาะ  แต่สิ่งที่ควรระวังในการนำน้ำไปผ่านระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน  โอโซน หรือใช้สารในกลุ่มออกซิไดซิงเอเจนต์ (Oxidizing Agent) อื่น ๆ ถ้าเป็นน้ำที่มีปริมาณ  NOM , TOC หรือ TOX สูง ๆ จะมีความเสี่ยงในการเกิดสารอนุพันธ์ที่เป็นพิษได้มาก  จึงควรขจัดสาร NOM โดยใช้สารดูดซับจำพวกถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณ NOM ลงก่อนที่จะผ่านเข้าระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน  หรือใช้ระบบการขจัดเชื้อโรคโดยการกรองด้วยระบบไมโครฟิลเตอร์ (MF) หรืออัลตราฟิลเตชัน (UF) แทนการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี

  ในโอกาสต่อ  ๆ ไปอาจจะนำสารในกลุ่ม TOX บางตัวมากล่าวถึงความเป็นพิษของมันและวิธีการกำจัดนะครับ

  โดย Envigear รับออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา เพื่อทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดที่สุด ขนาดเล็กที่สุด ลดค่าสารเคมีไฟฟ้าที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับ หากสนใจสามารถติดต่อขอระบการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียฟรีที่ sales@envigear.com หรือ  082-224-2535

  ขอบคุณครับ

  Envigear

One Responseso far.

 1. สวัสดี นี่เป็นความเห็น
  เพื่อลบความเห็น ให้เข้าสู่ระบบและเข้าไปดูที่ ความเห็นของเรื่อง ที่นั่นคุณจะเจอตัวเลือกให้แก้ไขหรือลบพวกมัน มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Wordthai หรือ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com